Chức năng, nhiệm vụ

Từ khi thành lập Khoa Ngoại ngữ đã được Ban Giám hiệu giao cho những nhiệm vụ sau:

a) Về kiến thức

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về giáo dục học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng; kiến thức sâu rộng về tiếng Anh cơ bản bao gồm các kiến thức về ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng thực hành tiếng như nghe, nói, đọc, viết, có kiến thức về văn hoá văn học.

-  Rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn giảng dạy môn tiếng Anh ở các bậc học trung học phổ thông và trung học cơ sở, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục - dạy học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của xã hội trong giai đoạn hội nhập quốc tế, đặc biệt là nhu cầu cấp thiết của các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Trang bị kiến thức cơ bản về tin học, đặc biệt là một số phần mềm hỗ trợ giảng dạy, tìm kiếm thông tin, khai thác và sử dụng mạng internet.

- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, tự học tự bồi dưỡng, có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, tiếp tục tự học tập, tự nghiên  cứu, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

b) Về kỹ năng

- Sinh viên được trang bị những kỹ năng tự học tập một cách hiệu quả để có thể đủ năng lực thực hiện các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh như Nghe, Nói, Đọc, Viết, Dịch thuật.

- Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch dạy học: Có khả năng lập và quản lý kế hoạch dạy học và giáo dục dựa trên kiến thức nội dung môn học, người học, cộng đồng và mục tiêu của chương trình; Xây dựng các kế hoạch dạy học trên cơ sở nhu cầu đa dạng của người học, phù hợp với mục tiêu của chương trình, phù hợp với năng lực của người học và dựa trên các nguyên tắc của phương pháp dạy học hiệu quả; Lập kế các kế hoạch các hoạt động kiêm nhiệm (chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội …) đảm bảo tính khả thi, phù hợp điều kiện hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác của các thành viên.

- Rèn luyện kỹ năng đánh giá: hiểu và sử dụng thành thạo các phương pháp đánh giá khác nhau đảm bảo yêu cầu công khai, công bằng, khách quan, chính xác, toàn diện và phát triển năng lực tự đánh giá của người học; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh quá trình dạy và học.

c) Về thái độ

Chú trọng đến việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống mẫu mực của người giáo viên; biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào tình hoàn cảnh công tác, cụ thể là:

- Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

- Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của Ngành, của đơn vị quản lý; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm.

 - Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

- Có mối quan hệ đúng mực, hợp tác với đồng nghiệp, phụ huynh, người học và các cơ quan đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ việc học tập của người học.

d) Về vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 Có khả năng tìm kiếm và đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với chuẩn đầu ra đã được đào tạo, cụ thể:

- Có khả năng đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

- Có khả năng tìm kiếm việc làm ở các viện, trung tâm ngoại ngữ và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước.

           - Có khả năng làm việc tại các công ty liên doanh, công ty du lịch trong và ngoài nước.

e) Về khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp là những người tích cực, chủ động tìm kiếm các cơ hội để phát triển, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, cụ thể: 

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. 

- Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục.     

 

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.