Tổng quan

1. Thông tin chung

- Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Bắc – Tâng 2 nhà A -  ĐHTB

- Số điện thoại: 022.3789664

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Website: http//app.utb.edu.vn/ffl

2.1. Lịch sử xây dựng và phát triển

Khoa Ngoại ngữ được thành lập trên cơ sở tiền thân là Ban Ngoại ngữ thành lập năm 2001. Trong giai đoạn mới thành lập Ban Ngoại ngữ đảm nhiệm giảng dạy môn tiếng Anh cho tất cả các khối lớp trong toàn trường. Năm 2003 Khoa Ngoại ngữ được giao đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Anh trình độ cao đẳng. Từ năm 2004 bắt đầu đào tạo sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh trình độ đại học.

Năm 2007, do yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, sự trưởng thành và phát triển của Trường Đại học Tây Bắc nói riêng, Khoa Ngoại ngữ  được thành lập theo Quyết định số 291/QĐ – TCTB ngày 15/10/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, với 03 tổ bộ môn gồm: Tổ Văn phòng khoa, tổ Lý thuyết tiếng, và tổ Thực hành tiếng.

Tháng 04 năm 2013, Khoa Ngoại ngữ được kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng viên và lãnh đạo Khoa nhiệm kỳ 2013-2018. Trong nhiệm kỳ mới  Khoa sẽ có kế hoạch đổi mới cả về chiều rộng và chiều sâu (hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội nhập, hợp tác phát triển Quốc tế …) để đáp ứng nhiệm vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, mở rộng giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế của đất nước, trong đó có vùng Tây Bắc.

 

Hiện nay cơ cấu tổ chức của Khoa gồm 04 tổ bộ môn: Tổ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, tổ Lý thuyết tiếng, tổ Thực hành tiếng và tổ Văn phòng khoa với tổng số cán bộ công nhân viên chức trong Khoa là 23 người, trong đó trên 55% có trình độ trên đại học.